قيمت محاسبه شده امروز پنجشنبه به تاريخ
۱ / ۰۷ / ۱۴۰۰ به روز، دقيق و قابل استناد است.

نوع خدمات:
نوع کالا:
شيوه تهيه ديسک پرينتيبل:
ايراني - تايواني:
کيفيت لوح:
تعداد عناوين:
تعداد تکثير:
نوع خدمات:
     چاپ      رايت      UV لايه ضد آب
     تکثیر فورس